top of page

O nás

Čo je Kent Resilience Forum? 

Kent Resilience Forum (KRF) je partnerstvo organizácií a agentúr, ktoré spolupracujú na zlepšení odolnosti Kentu a Medway a na  zabezpečiť koordinovanú reakciu na mimoriadne udalosti, ktoré by mohli mať významný vplyv na komunity.

 

KRF je jedným zo 42 miestnych fór odolnosti (LRF) v Anglicku, ktoré boli zriadené v reakcii na zákon o civilných nepredvídaných udalostiach (CCA) z roku 2004.  CCA vytvorila nový legislatívny rámec pre civilnú ochranu v prípade mimoriadnych udalostí v Spojenom kráľovstve.

 

LRF  sú zosúladené s miestnymi policajnými oblasťami, pričom členské agentúry spolupracujú, aby zabezpečili, že v prípade núdze budú aj oni  sú pripravení na ňu spoločne reagovať a minimalizovať akýkoľvek dopad.

 

LRF nie sú samostatne právnickými osobami, ale sú partnerstvom členských agentúr vrátane tých, ktoré sú definované v zákone o civilných nepredvídaných udalostiach (CCA) z roku 2004 podľa „kategórií“ respondentov:

Respondenti kategórie 1 sú organizácie, ktoré sú  priamo zapojené do reakcie na núdzovú situáciu. To zahŕňa pohotovostné služby v Kente (polícia v Kente, hasičská a záchranná služba v Kente, záchranná služba na juhovýchodnom pobreží, agentúra námornej a pobrežnej stráže), miestne úrady, aspekty primárnej starostlivosti NHS a iné. Títo respondenti podliehajú niekoľkým povinnostiam v oblasti civilnej ochrany.

Respondenti kategórie 2 sú tí, ktorí zohrávajú úlohu v reakcii, ale sú menej priamo zapojení. Patria sem organizácie ako energetické spoločnosti, infraštruktúra (napr. Network Rail) a iné. Zákon neukladá týmto respondentom také prísne povinnosti, ale vyžaduje, aby zdieľali informácie vhodné na zvládanie núdzových situácií a plne spolupracovali s Miestnym fórom odolnosti.

KRF zahŕňa aj členov, ktorí nie sú kategorizovaní podľa zákona, ale majú veľkú úlohu pri reagovaní na núdzové situácie, najmä vojenský a dobrovoľnícky sektor.  

Úplný zoznam členov KRF je dostupný v  „Ústava KRF“

Čo robí KRF?

KRF podporuje princípy „Spoločného programu interoperability tiesňových služieb“ (JESIP). Tento program je navrhnutý tak, aby zabezpečil, že pohotovostné služby (ako aj iní partneri) budú pracovať so spoločnými zásadami a terminológiou.

To zaisťuje, že keď reagujeme na incidenty, môžeme bezproblémovo spolupracovať.

Medzi ciele KRF patrí:  

Spolupracujeme, aby sme sa uistili  plánovať  pre, a  reagovať  do,  núdzové situácie  čo najefektívnejšie.

Zdieľanie informácií  vzájomne si pomáhať pri plánovaní a reagovaní na núdzové situácie.

Spoločná práca na  posúdiť riziká  v celom kraji a rozvoj registra rizík komunity Kent  

Plánovanie, aby sme sa uistili, že všetci môžeme pokračovať v prevádzke počas akéhokoľvek prerušenia (riadenie kontinuity podnikania).

 

Poskytovanie  informácie a usmernenia  verejnosti (upozornenie a informovanie) pred, počas a po mimoriadnych udalostiach, aby mala čo najlepšie predpoklady pomôcť sebe aj nám pri riešení mimoriadnych udalostí.  

bottom of page